خط تولید

 

کارگاه مونتاژ قالب
 


TAKDA PRECISE MOULD FACTORY خط تولید کارخانه 0

کارگاه تزریق

TAKDA PRECISE MOULD FACTORY خط تولید کارخانه 1گوشه کارگاه


TAKDA PRECISE MOULD FACTORY خط تولید کارخانه 2